Gennady Evtugyn

Professor of Applied Ecology Department, Kazan State University

Herman Budnikov

Professor of Analytical Chemistry Department, Head of the Chair, Kazan State University

Address 18, Kremlevskaya Street, 420008, Kazan, Russia 18, Kremlevskaya Street, 420008, Kazan, Russia
Tel. **7-8432-315569 **7-8432-315491
Fax. **7-8432-380412 **7-8432-387418
E-mail Gennady.Evtugyn@ksu.ru Herman.Budnikov@ksu.ru